Privacy & terms.

Sympl NV – Privacy Statement / Terms of Use / Algemene Voorwaarden

INFORMATION ABOUT VISITORS TO OUR WEBSITES
We gather general information about the use of our websites, such as which areas users visit most frequently and which services users access the most. We only use aggregated data which cannot identify an individual visitor to our site. This information helps us determine what is most beneficial for our users and how we can continually create a better overall online experience.
HOW WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION
You can browse our website, and search for jobs without disclosing personal information about yourself. This means any information that may be used to identify you, including, but not limited to, your first and last name, physical address, email address or other contact information.
If you choose to provide Sympl NV with your personal information on online registration forms, we may use it to contact you via e-mail, telephone, direct mail or other communication formats to provide you with information or services that you have requested.
RESUMES/CVS
If you choose to submit your resume/CV, Sympl NV will collect personal information about you such as your name, location and email address. If you supply a resume/CV, then you may also choose to provide us with details of your career history and other personal information such as address, telephone number, gender and nationality.
DISCLOSING INFORMATION
Sympl NV will not disclose the personal information that you provide (such as your name, address, email address, telephone number or career history), or details of your individual visits to this website, to any outside parties except:
as necessary for job applications or other recruitment services that you have requested, with your consent, or when we believe the law requires it.
SECURITY
Sympl NV is committed to protecting the security of your personal information. We use a variety of measures to ensure that your personal information is protected from:
unauthorized access
improper use or disclosure
unauthorized modification or alteration
unlawful destruction or accidental loss
However, the Internet is an open system and Sympl NV cannot guarantee that the personal information you submit will not be intercepted by others. All our employees and agents who have access to or are involved in the processing of personal information respect the confidentiality of personal information.
Our website may include links to external websites operated by other organizations. They may collect personal information from visitors to their site. Sympl NV cannot guarantee the content or privacy practices of any external websites and does not accept responsibility for those websites.
COOKIES
We may use “cookies” on our website. A cookie is a small text file sent by a website and stored by your browser on your computer’s hard drive. The main purpose of cookies is to streamline your use of this website. By using cookies we can keep track of your usage of the website and provide you with customized content.
You have a choice to accept or reject cookies by modifying your browser preferences. You have the choice to accept all cookies, to be notified when a cookie is set or to reject all cookies. Please note that if you choose to reject all cookies, certain parts of this site may not be available to you or may not function properly.
RETENTION
We will hold your personal information for as long as is necessary for the provision of recruitment services by us.
CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY
If we decide to change our privacy commitment, we will post those changes here so that you will always know what information we gather, how we might use that information and whether we will disclose it to anyone.
CONSENT
By submitting your personal information, you consent to the use of your information as set out in this privacy policy.
YOUR RIGHTS
You have the following rights:
a right to see the information we hold about you
a right to have any mistakes corrected or (in certain circumstances) to have your personal information deleted
a right to ask us to stop providing you with recruitment services
QUESTIONS
If you have any questions about how your personal information is used, or if you want to access, correct or remove your personal information, please contact us at [email protected]

sympl NV – Federgon & Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel

sympl NV onderschrijft het kwaliteitscharter van Federgon alsook de “Rechten & Plichten van de werknemers en werkzoekenden” van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel.

sympl NV – Terms of Use

Deze website is eigendom van Sympl NV

Contactgegevens
Sympl NV
Schoenmarkt 35
2000 Antwerpen

Adres maatschappelijke zetel
Sympl NV
Hendrik Placestraat 28
1702 Groot-Bijgaarden
BE 0644.814.329
E-mail: [email protected]

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sympl NV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Sympl NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal Sympl NV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Sympl NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren. Dit kan via een email naar [email protected]
De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sympl NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Sympl NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Sympl NV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

Algemene voorwaarden sympl

(laatst gewijzigd op 8/12/2017)

1. Toepassingsgebied
1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle (i) overeenkomsten aangegaan, (ii) diensten geleverd en (iii) kandidaten voorgesteld door sympl NV, met kantoren te Rijnkaai 37, bus 4, 2000 Antwerpen, België en ondernemingsnummer 0644.814.329 (hierna “sympl”).
1.2. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan aanvaard, en aldus prevaleren steeds deze Algemene Voorwaarden. Bedingen en overeenkomsten die van deze Algemene Voorwaarden afwijken, vinden geen toepassing behoudens schriftelijke en expliciete aanvaarding van sympl.

2. Opdracht
2.1. Sympl handelt als dienstverlener, op verzoek of uit eigen initiatief, en wil aan elke persoon die haar diensten vraagt (de “Klant”) één of meerdere personen (de “Kandidaat”) voorstellen (de “Diensten”). De Klant moet sympl daarvoor op tijd alle informatie bezorgen die sympl nodig heeft om haar Diensten naar behoren uit te voeren. Eventueel bijkomstige verbintenissen die op sympl en de Klant rusten worden uiteengezet in het commercieel voorstel tussen sympl en de Klant (het “Commercieel Voorstel”).
2.2. In geval sympl uit eigen initiatief aan de Klant een Kandidaat voorstelt en de Klant bevestigt, al dan niet per e-mail, bijkomende informatie over de Kandidaat te willen ontvangen, wordt deze bevestiging als een expliciete aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden beschouwd.
2.3. Op vraag van de Klant en mits toestemming van de Kandidaat neemt sympl referenties af met betrekking tot de Kandidaat. Deze referenties omvatten verklaringen met betrekking tot eerdere tewerkstellingen van de Kandidaat. Sympl kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de geleverde referenties en de juistheid hiervan. De Klant moet zelf nagaan of de Kandidaat onder meer (niet-limitatief) over de juiste kwalificaties beschikt, geschikt is voor de functie en over de nodige medische en wettelijke vereisten beschikt. Aangezien sympl louter de Kandidaat voorstelt, en zelf de eventuele referenties van de Kandidaat niet controleert, garandeert sympl op geen enkel wijze dat de Kandidaat op eender welk vlak geschikt is.
2.4. Een Kandidaat wordt als voorgesteld beschouwd (de “Voorstelling”) zodra sympl alle informatie rond die Kandidaat aan de Klant geeft. De Klant moet de voorgestelde Kandidaat en de geleverde informatie correct en met zorg behandelen, met in het bijzonder wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de bestrijding van discriminatie. Een Voorstelling wordt definitief wanneer een Kandidaat binnen de twaalf (12) maanden na de Voorstelling deels of voltijds, tijdelijk of blijvend, wordt aangenomen door de Klant. De Klant moet sympl informeren over de aanwerving van de Kandidaat binnen vijf (5) werkdagen na aanvaarding van de opdracht en ondertekening van de arbeids- of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst door de Kandidaat.
2.5. In voorkomend geval, indien sympl aan de Klant een Kandidaat heeft voorgesteld en de Klant hier niet op heeft gereageerd, maar de Kandidaat binnen de twaalf (12) maanden na het voorstel tijdelijk of blijvend, deels of voltijds wordt aangenomen door de Klant, zal de Klant de vergoeding zoals uiteengezet in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd zijn, behoudens in geval de Klant kan bewijzen dat de Klant in contact is gekomen met de Kandidaat via andere kanalen gedurende zes (6) maanden voorafgaand aan het voorstel van sympl.

2.6. Indien de Kandidaat rechtstreeks contact opneemt met de Klant (bijv. door de sollicitatieprocedure bij de Klant op te starten) binnen de twaalf (12) maanden nadat de Kandidaat het laatst contact had met sympl in het kader van de Opdracht voor de Klant (bijv. via email, sms, etc. …) zoals aangetoond door sympl, zal de Klant de vergoeding zoals uiteengezet in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd zijn (ongeacht of een Voorstelling heeft plaatsgevonden), behoudens in geval de Klant kan bewijzen dat de Klant in contact is gekomen met de Kandidaat via andere kanalen gedurende zes (6) maanden voorafgaand aan het eerste contact tussen sympl en de Kandidaat in het kader van deze opdracht.

3. Garantie
3.1. Enkel indien in het Commercieel Voorstel bepaald, geniet de Klant een garantie gedurende een bepaalde periode na de aanvang van de arbeids- of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst door de Kandidaat.
3.2. Onverminderd de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, vindt de garantie geen plaats indien:
a) De vergoeding aan sympl niet is betaald in overeenstemming met artikelen 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden;
b) sympl niet binnen de veertien (14) dagen na beëindiging van de arbeids- of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld met opgave van de reden(en) van beëindiging;
c) De Kandidaat is overbodig geworden.

4. Exclusiviteit
4.1. Enkel indien in het Commercieel Voorstel bepaald, wordt de opdracht exclusief toevertrouwd aan sympl voor de periode bepaald in het Commercieel Voorstel. De Klant mag geen andere partijen inschakelen voor het aanwerven van Kandidaten en ook zelf geen Kandidaten rechtstreeks benaderen en/of aanwerven.
4.2. Indien de Klant toch een potentiële Kandidaat zou ontmoeten, geeft de Klant de contactgegevens door aan sympl, zodat sympl haar verplichtingen in het kader van de opdracht kan vervullen. Dezelfde procedure wordt gevolgd wanneer Kandidaten zich spontaan melden bij de Klant.

5. Vergoeding
5.1. De vergoeding aan sympl voor het leveren van de diensten wordt vastgesteld op een percentage van het jaarlijks brutoloon (het “Referteloon”) dat de kandidaat krijgt tijdens de eerste twaalf (12) maanden waarin de Kandidaat voor de Klant werkt, behoudens indien anders bepaald in het Commerciële Voorstel. Onder meer de volgende vergoedingen worden opgenomen in de berekening van het Referteloon (niet-limitatief): (dubbele) vakantiegelden, bonussen, commissies, voordelen verbonden aan het gebruik van een voertuig, verplaatsingsonkosten en alle andere voordelen die de Kandidaat geniet.
5.2. De aanwerving van de Kandidaat door de Klant als zelfstandige, bediende of onder eender welke andere vorm van tewerkstelling heeft geen enkele invloed op het bovenstaande. De Klant bezorgt sympl een kopie van de voorgestelde arbeids- of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst, ondertekend door de Kandidaat binnen de vijf (5) werkdagen na ondertekening. Bij gebreke aan schriftelijke overeenkomst, geeft de Klant een verklaring op erewoord met daarin de volledige financiële voorwaarden en voordelen die de Kandidaat heeft aanvaard, alsook de voorziene datum van indiensttreding.
5.3. Het percentage van het Referteloon wordt bepaald in het Commercieel Voorstel en is in geen geval lager dan 20 %.
5.4. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen bijkomende en andere vergoedingen verschuldigd zijn conform het Commercieel Voorstel.
5.5. De Klant verbindt zich ertoe uiterlijk bij aanvang van de opdracht een reële indicatie van het Referteloon mee te delen (het “Initiële Referteloon”). In geen geval zal de basis voor de berekening van de vergoeding voor sympl, lager zijn dan het Initiële Referteloon.
5.6. Wanneer de Klant sympl niet inlicht over de aanvaarding van de opdracht en de ondertekening door de Kandidaat, is een bijkomende vergoeding verschuldigd ten belope van forfaitair bedrag van tweeduizend vijfhonderd EUR (€ 2.500), bovenop het percentage verschuldigd op het (Initiële) Referteloon.
5.7. Alle vergoedingen en kosten zijn steeds exclusief btw en eventuele bijkomende kosten. Commerciële Voorstellen zijn geldig gedurende telkens dertig (30) kalenderdagen na datum van het Commercieel Voorstel.
5.8. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht, op vraag van de Klant, het voorwerp van de prestaties zou worden gewijzigd of wanneer het profiel van de Kandidaat zou worden gewijzigd, zal de oorspronkelijke prijs worden vermeerderd in overeenstemming met het extra gevraagde werk.

6. Betalingsmodaliteiten
6.1. sympl levert haar Diensten volgens het “no cure no pay” principe, met uitzondering van de vaste set up fee en behoudens indien anders bepaald in het Commercieel Voorstel.
6.2. Behoudens indien anders bepaald in het Commercieel Voorstel, dient de Klant sympl enkel te vergoeden voor de Kandidaat die uiteindelijk effectief een arbeids- dan wel zelfstandige dienstverleningsovereenkomst sluit met de Klant. Sympl zal aan de Klant factureren op het moment dat de Klant sympl informeert over de aanwerving van een Kandidaat in overeenstemming met artikel 2.4 van deze Algemene Voorwaarden (bij gebreke waarvan, sympl op ieder mogelijke andere manier kennis neemt van de aanwerving).
6.3. De facturen van sympl zijn betaalbaar met een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van de factuur, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 1,5 % per maand verschuldigd, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10 % van de verschuldigde sommen met een minimum van 150 EUR per niet-betaalde factuur en dit onverminderd eventuele ander wettelijke en/of invorderingskosten.
6.4. De Klant erkent en bevestigt nooit enige betaling van de vergoeding van sympl rechtstreeks aan de Kandidaat te betalen.
6.5. Indien de Klant zijn wettelijke verplichtingen of de contractuele voorwaarden niet nakomt, alsmede in het geval van wanbetaling, worden alle facturen van sympl onmiddellijk opeisbaar en heeft sympl het recht, zonder aangesproken te kunnen worden tot betaling van enige schadevergoeding, alle lopende overeenkomsten met de Klant te ontbinden. De Klant zal sympl integraal vrijwaren voor alle nadelige gevolgen en schade die sympl in dit geval zou kunnen lijden.
6.6. Alle klachten betreffende facturen moeten sympl binnen de acht (8) kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is iedere klacht onontvankelijk.

7. Termijn
7.1. De opdracht wordt aangegaan voor de duurtijd bepaald in het Commercieel Voorstel.
7.2. De opdracht neemt een einde van zodra de betreffende Kandidaat zijn opdracht aanvangt, behoudens indien schriftelijk anders bepaald tussen sympl en de Klant.
7.3. De beëindiging van de opdracht in het kader van een bepaalde Kandidaat, doet geen afbreuk aan eventuele andere lopende opdrachten tussen sympl en de Klant met betrekking tot andere Kandidaten.
7.4. Na het einde van de opdracht blijven artikelen 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 van deze Algemene Voorwaarden van kracht.

8. Voorgaande aanwervingsprocedures
Indien tijdens de twaalf (12) maanden voorafgaande aan de samenwerking tussen sympl en de klant een gelijkaardige opdracht werd toevertrouwd aan een andere partner, bezorgt de Klant een samenvattend verslag aan sympl waarin de kandidaten die naar aanleiding van deze gelijkaardige opdracht werden benaderd en/of gescreend, staan opgesomd.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is sympl enkel aan een middelenverbintenissen gebonden.
9.2. Sympl is op geen enkele manier partij bij de arbeids- of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst tussen de Klant en de Kandidaat. Sympl kan dan ook op geen enkel wijze aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of het nalaten van de Kandidaat. Bovendien kan sympl op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een eventuele inschattingsfout wat betreft (i) de referenties en de bijzondere kwalificaties, capaciteiten, persoonlijkheid en ervaring van de Kandidaat, (ii) de verschillende wettelijke en medische vereisten waaraan de Kandidaat moet voldoen om zijn functie ut te oefenen, of (iii) eender ander gevolg dat is ontstaan omdat de Kandidaat verkeerde of foutieve informatie heeft gebruikt.
9.3. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving is sympl in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, indirecte, economische of gevolgschade of verlies, met inbegrip van zonder beperkt te zijn tot, winstderving, reputatieschade, verlies van omzet of contracten en verlies van zakelijke opportuniteiten die voortvloeit uit haar relaties met de Klant.
9.4. Voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving is de totale aansprakelijkheid van sympl die voortvloeit uit haar relaties met elke Klant uitdrukkelijk beperkt tot de vergoeding die de klant daadwerkelijk voor de betrokken Kandidaat betaald heeft. Bij gebreke aan effectieve vergoeding is de aansprakelijkheid van sympl beperkt tot een vast bedrag van achtduizend EUR (€ 8.000). Hierbij is niet van belang of de handeling of nalatigheid toe te schrijven is aan sympl, haar medewerkers, dan wel haar onderaannemers. Evenmin is het van belang of het contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad dan wel risicoaansprakelijkheid betreft.
9.5. De Klant verbindt zich ertoe zich voldoende te verzekeren teneinde, in voorkomend geval, sympl, haar vertegenwoordigers, werknemers, partners, onderaannemers en/of andere derden schadeloos te stellen voor elke schade, klacht of eis die een derde (zoals de Kandidaat of zijn vorige werkgever) opwerpt als gevolg van de relatie tussen de Kandidaat en de Klant of tussen sympl en de Klant. Deze verzekering dient eveneens binnen een redelijke limiet de vergoedingen en gerechtskosten die eventueel verschuldigd zijn te dekken.

10. Vertrouwelijkheid
10.1. Iedere partij verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke of gevoelige aard zijn.
10.2. De Klant erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat gegevens van een Kandidaat die sympl aan de Klant ter beschikking stelt vertrouwelijk moeten worden behandeld en niet aan derden mogen worden doorgegeven. In geval van inbreuk op dit artikel door de Klant, is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan sympl van ten minste twintig duizend EUR (€ 20.000), behoudens wanneer sympl kan bewijzen grotere schade te hebben geleden.

11. Intellectuele eigendom
De Klant erkent en bevestigt uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten op de door sympl geleverde werken, documenten en informatie (met inbegrip van de sollicitatievideo’s) de uitsluitende eigendom van sympl blijven en als vertrouwelijke informatie moeten worden beschouwd.

12. Verbod op niet-afwerving
De Klant mag tijdens de duur van de opdracht zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden en gedurende twaalf (12) maanden na de indiensttreding van een Kandidaat, niet rechtstreeks of onrechtstreeks (proberen) een medewerker van sympl aan (te) nemen. In geval van inbreuk op dit artikel, is de Klant per betrokken medewerker een schadevergoeding verschuldigd aan sympl van tenminste vijfentwintig duizend EUR (€ 25.000), behoudens wanneer sympl kan bewijzen grotere schade te hebben geleden.

13. Audit
De Klant kent sympl een auditrecht toe om, na redelijke voorafgaande kennisgeving en tijdens werkuren, na te gaan of de Klant deze Algemene Voorwaarden naleeft. Dit recht wordt toegekend voor een periode tot twaalf (12) maanden na datum van de arbeids- of zelfstandige dienstverleningsovereenkomst.

14. Algemeen
14.1. Sympl handelt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor bemiddelingsactiviteiten op de arbeidsmarkt en respecteert de toepasselijke gedragscodes.
14.2. Deze Algemene Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen sympl en de Klant met betrekking tot het voorwerp van deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de Diensten. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle vroegere afspraken, regelingen en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, die werden gesloten tussen sympl en de Klant met betrekking tot het voorwerp van deze Algemene Voorwaarden en in het bijzonder de Diensten.
14.3. Indien een van deze bepalingen in de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van (de overige bepalingen van) de Algemene Voorwaarden en worden deze bepalingen herleid tot het maximum toelaatbare onder de toepassing van de dwingende wetsbepalingen ter zake.
14.4. Indien een partij geen beroep heeft gedaan op een bepaald recht of een recht tijdelijk niet heeft uitgeoefend, is dit geen afstand van recht van deze partij, behoudens indien schriftelijk expliciet overeengekomen.
14.5. Het Belgisch recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die uit deze Algemene Voorwaarden zouden voortvloeien behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, voor zover deze geschillen niet in der minne tussen de partijen geregeld kunnen worden.

sympl is founded in Antwerp and supported by [email protected], imec and IWT